Komendantem ZWZ

Komendantem ZWZ i pierwszym komendantem AK był generał „Grot”, czyli Stefan Rowecki („Grot” to jego najczęściej używany pseudonim). Po jego aresztowaniu przez Gestapo w 1943 r. dowództwo przejął generał „Bór”, czyli Tadeusz Komorowski. Kiedy po kapitulacji powstania warszawskiego znalazł się on w niemieckiej niewoli, ostanim komendantem AK został Leopold Okulicki, pseudonim „Niedźwiadek”. Zginął z rąk NKWD.

Read the rest of this entry »

Klęska Francji

Wojna toczy się dalej. Klęska Francji była ciosem dla wszystkich tych, którzy w jej potęgę niezachwianie wierzyli. Do takich ludzi zaliczał się gen. Władysław Sikorski. Nie załamał się jednak, tylko z resztkami wojska polskiego, które odro-

dziio się we Francji, ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Nową siedzibą polskiego rządu emigracyjnego stał się Londyn. Premier Arthur Neville Chamberlain, odpowiedzialny za politykę ustępstw wobec Trzeciej Rzeszy, ustąpił ze stanowiska. Nowym szefem brytyjskiego rządu został Winston Churchill, który zapewnił, że „z bandą Hitlera rozmawiać nie będzie” i zapowiedział swym rodakom „krew, pot i łzy”, a na końcu – zwycięstwo.

Read the rest of this entry »

Karta z 1663 r.

Karta z 1663 r. określiła bliżej obszar kolonii i uznała przyjętą przez kolonistów zasadę tolerancji i wolności sumienia. Według słów karty „nikt we wspomnianej kolonii na przyszłość w żaden sposób nie może być prześladowany, niepokojony, postawiony w stan oskarżenia za różność poglądów w sprawach religii (…), ale aby każdy cieszył się całkowitą swobodą poglądów w sprawach- religii i sumienia“.33

Read the rest of this entry »

Kandydat na posła musiał

W postanowieniach zmierzających do rozszerzenia kręgu wyborców w hrabstwach przez przyznanie praw wyborczych właścicielom średniej wolnej własności ziemskiej przejawia się koncepcja, która znalazła wyraz w dziele Jamesa Har- ringtona (1611–1677) „The Commonwealth of Oceana“ (1656 r.), według którego tylko istnienie licznych wolnych właścicieli ziemskich może być gwarancją wolnego ustroju.

Read the rest of this entry »

Iść na ugodę z zaborcami

-3.Poddawać się nastrojom romantycznym czy na chłodno kalkulować szanse? 4.Popierać elity społeczne, jako nośnik polskości, czy liczyć na patriotyczne przebu-dzenie ludu?

-5.Iść na ugodę z zaborcami (czy szerzej: z niechcianą władzą) czy też nie pozwolić deptać swej godności i stawić opór choćby za cenę tragicznych konsekwencji?

Wreszcie problem najbardziej drażliwy: czy warto z losu własnego narodu czynić naj-ważniejszy problem swojego życia i historii? Może dla człowieka ważniejszy powinien być los indywidualny lub co najwyżej własnej rodziny? Może z władzą nie trzeba koniecznie walczyć tylko dlatego, że jest obca, jeżeli „daje żyć”? Tu wyłania się problem stosunku patriotyzmu do nacjonalizmu. Na ile więc polskie powstania były obroną wyższych wartości, takich jak wolność, postęp kulturowy, społeczny i gospodarczy, a na ile wynikiem nacjo-

Read the rest of this entry »

Intergacja europejska

iśredniowiecza (dążenia papieży i cesarzy rzymsko-niemieckich). Intergacja europejska to obok wyzwolenia wschodniej części kontynentu z okowów komunizmu najważniejszy proces polityczny, jaki dokonał się na naszym kontynencie w drugiej połowie XX w.

Integrację zainicjowali politycy związani ze środowiskami chrześcijańsko-de- mokratycznymi (z reguły pełniący w pieiwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. funkcje premierów lub ministrów spraw zagranicznych): Francuz z Alzacji Robert Schuman, Niemiec Konrad Adenauer, Włoch Alcide de Gasperi oraz Belg Paul Spa- ak (który inaczej niż pozostali tu wymienieni był z przekonań socjaldemokratą). Ich celem było wyelimowanie groźby kolejnej wojny w Europie, wspólna obrona przeciw zagrożeniu komunistycznemu, umacnianie demokracji i rozwój gospodarczy oraz w dłuższej perspektywie odbudowa pozycji Europy w świecie w konfrontacji z Rosją, Chinami, Japonią i nawet z sojuszniczymi Stanami Zjednoczonymi.

Read the rest of this entry »

Hitler zabezpieczał sobie tyły

Ogranicy mówiła tajna część traktatu: po zniszczeniu Polski Europa miała zostać podzielona na dwie strefy wpływów: zachodnią-pozostającą pod hegemonią Rzeszy i wschodnią – zdominowaną przez Związek Sowiecki. Granica miała przebiegać przez środek Rzeczypospolitej: wschodnia część państwa polskiego, na wschód od Sanu i środkowego Bugu miały przypaść Rosji, reszta Polski – Niemcom.

Read the rest of this entry »

Gwardia Ludowa

Musiało dojść do sporów między otrzymującą dyspozycje z Moskwy Gwardią Ludową a nieufną wobec sowieckiej Rosji Armią Krajową. Wprawdzie obie organizacje walczyły z Niemcami, ale jednak inaczej widziały cele tej walki. AK pragnęła przygotować jak największe siły polskie na końcowy okres wojny, gdy będzie się rozstrzygał los Polski. Zdaniem dowództwa AK nie należało Niemców przedwcześnie prowokować (akcje partyzanckie i sabotażowe miały być starannie przemyślane z punktu widzenia ich celowości). Gwardziści zaś oskarżali AK

Read the rest of this entry »

Gospodarka

-3.Gospodarka. Polska w 1939 r. była krajem ekonomicznie zacofanym. Zacofanie to zostało pogłąbione przez rabunkową gospodarkę prowadzoną przez hitlerowskich okupantów i sowieckich wyzwolicieli. Wprowadzanie komunistycznego modelu gospodarczego nie zapowiadało szybkiego odrobienia strat.

-4.Kultura. Polska poniosła ogromne straty w dziedzinie kultury, zarówno rzeczowe w postaci zniszczonych zabytków, spalonych bibliotek i zrabowanych dzieł sztuki, jak i osobowe w wyniku przedwczesnej śmierci licznych przedstawicieli inteligencji, wśród nich zaś artystów i uczonych (niewymierne są straty wynikłe z przerwania normalnych zajęć i biegu karier akademickich i artystycznych). Rządy komunistyczne zapowiadały powszechną oświatę i dostępność edukacji wyższej dla młodzieży spoza grona dawnych elit społecznych, ale nadal wyniszczały przedwojenną inteligencję i powodowały ograniczenie swobody badań naukowych i twórczości artystycznej (obowiązkowa zgodność wszelkich dzieł z ideologią wyrosłą z idei Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina).

Read the rest of this entry »

Dwie okupacje

ouwolnienie internowanych, gdyż pragnęli widzieć u steru spraw polskich nowych ludzi, niezwiązanych z obozem sanacyjnym. Prezydent Mościcki skorzystał w tej sytuacji z uprawnień przewidzianych na czas wojny przez konstytucję i mianował swego następcę. Nowym prezydentem został Władysław Raczkiewicz. Z kolei nowy prezydent 30 września 1939 r. powołał na premiera polskiego rządu Władysława Sikorskiego. We Francji zaczęto tworzyć armię polską. Rzeczpospolita istniała i walczyła nadal, mając swój rząd i wojsko na obczyźnie (na emigracji, na wychodźstwie).

Read the rest of this entry »

Bitwa pod Kurskiem

Bitwa pod Kurskiem w lipcu 1943 r. Ostatnia i nieudana próba Niemców odzyskania inicjatywy na froncie wschodnim. Bitwa o Monte Cassino. Alianci zachodni najpierw myśleli o otwarciu drugiego frontu przeciw Niemcom od południa, na Bałkanach. W tym celu konieczne było zajęcie Włoch, jako zaplecza przyszłych działań. Po decyzjach teherańskich (rozdział XIII.9.) front włoski stracił znaczenie. Dopiero wiosną 1944 r. Anglicy i Amerykanie podjęli próbę przełamania niemieckich pozycji pod Monte Cassino. Niemcy stawili nadspodziewanie silny opór.

Read the rest of this entry »

Nowa wiedza

Komendantem ZWZ

Komendantem ZWZ i pierwszym komendantem AK był generał „Grot”, czyli Stefan Row[...]

Klęska Francji

Wojna toczy się dalej. Klęska Francji była ciosem dla wszystkich tych, którzy w[...]

Karta z 1663 r.

Karta z 1663 r. określiła bliżej obszar kolonii i uznała przyjętą przez kolonis[...]

Kandydat na posła musiał

W postanowieniach zmierzających do rozszerzenia kręgu wyborców w hrabstwach prz[...]

Iść na ugodę z zaborcami

-3.Poddawać się nastrojom romantycznym czy na chłodno kalkulować szanse? 4.Popi[...]

Intergacja europejska

iśredniowiecza (dążenia papieży i cesarzy rzymsko-niemieckich). Intergacja euro[...]