Zarząd kolonii

Zarząd kolonii miał – w myśl postanowień Praw zasadniczych – spoczywać w ręku gubernatora i sześcioosobowej Rady, wybieranych na jeden rok/’0 Ogólne Zgromadzenie (Generali Assembly), które sprawowało najwyższą władzę,4* zbierać się miało corocznie na dwie sesje,42 a mianowicie na wiosnę43 w celu przeprowadzenia wyboru urzędników (Court of Election) i w jesieni44 w celu uchwalenia ustaw, podatków oraz ich rozdziału itd. Czynne i bierne prawo wyborcze mieli tylko pełnoprawni obywatele (freemen), którzy należeli do kongregacji kościelnych i złożyli przysięgę wierności.45 Każda osada wysyłała do Ogólnego Zgromadzenia delegatów w stosunku do liczby swych obywateli.46

Read the rest of this entry »

W 1622 r.

W 1622 r. Rada dla Nowej Anglii odstąpiła obszary położone między rzekami Merrimac a Kennebec Janowi Massonowi i Ferdynandowi Georgesowi, którzy podjęli się skolonizować te obszary. Powstało wprawdzie kilka osad (Daver, Little Harbor i i.), jednakże na ogół osadnictwo rozwijało się wolno. W 1629 r. doszło do rozwiązania spółki między Massonem a Goergesem. Za zgodą Rady Masson objął w posiadanie obszar między rzekami Kennebec a Piscataqua i nazwał go New Hampshire na pamiątkę hrabstwa, w którym kiedyś piastował poważne stanowisko, Georges zaś zajął obszar między rzekami Piscataqua a Merrimac, nadając mu nazwę Maine. W 1635 r. Masson umiera, a wdowa po nim, nie mając środków na prowadzenie kolonizacji, przestała się troszczyć o dalsze losy kolonii. Na terytorium New Hampshire powstało wówczas szereg osad założonych przez wychodźców z kolonii Massachusetts, a od nikogo niezależnych. Osady te usiłowały zjednoczyć się w celu obrony przed Indianami z jednej strony i pretensjami spadkobierców Massona do tych obszarów z drugiej strony. Po-nieważ również Massachusetts rościło sobie pretensje do tego obszaru, mieszkańcy osad uchwalili (w 1639 r.) przyłączyć się do tej kolonii. Na przeszkodzie jednak stanęła obowiązująca tam zasada wyłączności wyznania purytańskiego. Dopiero po pewnych ustępstwach w tym względzie ze strony Massachusetts doszło w 1641 r. do unii z tą kolonią. Osady uzyskały prawo wysyłania po jednym deputacie do Ogólnego Zgromadzenia w Bostonie.

Read the rest of this entry »

Komuniści zdobywają pełnię władzy

Wyzwolenie czy nowa okupacja? W lipcu i sierpniu 1944 r. Niemcy zostali wyparci z terenów między linią Curzona a Wisłą. Administrację na tym obszarze przejął rezydujący w Lublinie PKWN. Przez całe drugie półrocze 1944 r. istniała tu „Pol-ska lubelska”. W styczniu 1945 r. ofensywa Armii Czerwonej przesunęła front z Wisły na Odrę i Nysę Łużycką. Do marca 1945 r. całe terytorium dzisiejszej Polski zostało zajęte przez siły sowieckie i przekazane pod zarząd „komitetu lubelskiego”. PKWN został w grudniu 1944 r. przekształcony w rząd tymczasowy. Od stycznia 1945 r. rezydował już w Warszawie.

Read the rest of this entry »

Książe Yorku

Książe Yorku, jako właściciel kolonii, niechętny był wszelkiemu udziałowi ludności w zarządzie kolonii. Jednakże wobec nacisku ze strony ludności zgodził się w 1682 r. na zebranie się zgromadzenia przedstawicieli ludności. W 1683 r. zebrało się 18 wybranych delegatów, którzy uchwalili Kartę swobód. Przewidywała ona utworzenie Ogólnego Zgromadzenia, w którego skład wchodzić mieli gubernator, jego Rada i wybrani deputaci ludności. Żaden podatek nie mógł być nałożony bez zgody Zgromadzenia. Jednakże wszelkie uchwały Zgromadzenia wymagały do swej ważności zatwierdzenia przez księcia. Sprawy karne sądzone być miały przez sędziów przysięgłych. Przyjęta została tolerancja religijna dla wszystkich wyznań chrześcijańskich.

Read the rest of this entry »

Walka o wyzwolenie Polski

Walka o wyzwolenie Polski spod władzy komunistów była trudniejsza od konspiracji przeciw Niemcom. Wobec hitlerowskiego okupanta społeczeństwo zachowywało się bardzo solidarnie. Po wojnie większość ludzi chciała zapomnieć

owojennym koszmarze, spokojnie żyć i pracować, nawet pod uzurpatorską wła-dzą. Rozłam między mocarstwami antyfaszystowskiej koalicji utrzymywał zbrojny ruch oporu w gotowości do działania na wypadek wojny między Związkiem Sowieckim a Zachodem. Stabilizacja pojałtańskiego świata po przezwyciężeniu kryzysu berlińskiego uczyniła obecność sowiecką w Europie Środkowej bezterminową (dla tamtego pokolenia) i skłaniała do pogodzenia się z sytuacją. Coraz więcej ludzi opuszczało szeregi podziemnych organizacji. Komuniści starali się ułatwić decyzję złożenia broni, ogłaszając amnestię, czyli zwolnienie od odpowiedzialności tych osób, które ujawnią swą dotychczasową działalność. Ujawniło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Parę lat później znaczną liczbę amnestionowanych poddano represjom.

Read the rest of this entry »

Większość społeczeństwa

iJordanią, podczas której Związek Sowiecki oraz wszystkie wasalne państwa komunistyczne poparły Arabów. Na transparentach wywieszanych na wiecach zwoływanych przez Gomułkę pisano: „Studenci do nauki, pisarze do pióra, Żydzi do Izraela”. Po marcu 1969 r. kilkanaście tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia, często ludzi wykształconych i wpływowych, udało się na emigrację.

Read the rest of this entry »

Nowa wiedza

Zarząd kolonii

Zarząd kolonii miał - w myśl postanowień Praw zasadniczych - spoczywać w ręku g[...]

W 1622 r.

W 1622 r. Rada dla Nowej Anglii odstąpiła obszary położone między rzekami Merri[...]

Komuniści zdobywają pełnię władzy

Wyzwolenie czy nowa okupacja? W lipcu i sierpniu 1944 r. Niemcy zostali wyparci[...]

Książe Yorku

Książe Yorku, jako właściciel kolonii, niechętny był wszelkiemu udziałowi ludno[...]

Walka o wyzwolenie Polski

Walka o wyzwolenie Polski spod władzy komunistów była trudniejsza od konspiracj[...]

Większość społeczeństwa

iJordanią, podczas której Związek Sowiecki oraz wszystkie wasalne państwa komun[...]
Kategorie