Studia podyplomowe w Warszawie

Studia podyplomowe w Warszawie oferuje wiele uczelni publicznych oraz niepublicznych. Wiedza jest podstawą, bez niej nie można rozwijać się. Osoby młode i starsze podejmują naukę na studiach podyplomowych, zyskując wiedzę, umiejętności oraz nawiązując kontakty.

Lord Protektor miał zwoływać obie Izby

Ograniczone zostały uprawnienia Drugiej Izby w zakresie jej kompetencji sądowniczych. W sprawach cywilnych sądownictwo Drugiej Izby miało ograniczać się do postępowania rewizyjnego w sprawie zaczepienia wyroku (writ of error), do rozpatrywania spraw przeniesionych przed jej forum z sądów niższych z powodu zawiłości (for difficulty), spraw wniesionych do niej w drodze petycji przeciw postępowaniu trybunałów sądzących według zasad słuszności (petitions against proceedings in Courts of Equity), a wreszcie spraw dotyczących przywilejów samej Izby (cases of privileges of their own House). W sprawach karnych kompetencje Drugiej Izby ograniczały się do spraw wniesionych z oskarżenia przez Izbę Gmin (impeachment).

Read the rest of this entry »

Liczba obywateli w nowej kolonii

Liczba obywateli w nowej kolonii szybko rosła na skutek wzmożonego wychodźstwa z Anglii. Już w 1631 r. istniało na jej obszarze osiem osad (gmin). Do tych należało między innymi Salem (czyt. Sejlem), najstarsza spośród nich oraz Cambridge (czyt. Kembridż) i Boston. Ten ostatni (założony w 1630 r.) zdobył sobie dzięki swemu położeniu duże znaczenie.

Read the rest of this entry »

Kryzys kubański

•Równocześnie z interwencją sowiecką na Węgrzech doszło do niepokojów w Polsce (tzw. polski październik, rozdział XIV.4.). oW 1956 r. rząd Egiptu przejął na własność państwa (znacjonalizował) Kanał Sueski, dotychczas zarządzany przez anglo-francuską spółkę akcyjną. Londyn i Paiyż wysłały wojsko w rejon kanału. Wtedy Związek Sowiecki wywarł presję na Anglików i Francuzów, by skłonić ich do wycofania swych sił ze strefy kanału. Stany Zjednoczone nie tylko nie poparły sojuszników z NATO, ale poleciły im zastosować się do sowieckiej sugestii. Kanał Sueski pozostał pod kontrolą Egiptu. Wydarzenie to świadczy dobitnie o upadku politycznego znaczenia starych potęg kolonialnych. Moskwa i Waszyngton pokazały, że teraz one decydują o sytuacji w świecie.

Read the rest of this entry »

Kontrowersje wokół układu

^ Kontrowersje wokół układu. Wiele osób z polskiej emigracji nie akceptowało tych postanowień. Kilku ministrów w rządzie Sikorskiego podało się nawet do dymisji. Chodziło

obrak jasnego stwierdzenia, że po wojnie zostanie przywrócona między Polską a Rosją gra-nica z 1939 r. (od traktatu w Rydze kończącego w 1921 r. wojnę polsko-bolszewicką granicę tę nazywano „linią ryską”). Churchill mediował między zwaśnionymi Polakami, twierdząc, że na razie sporne terytorium jest w ręku Niemiec i najpierw trzeba pokonać Trzecią Rzeszę. Jeżeli z tej wojny Rosja wyjdzie osłabiona, to będzie można przywrócić linię ryską i bez postanowień w aktualnym traktacie, jeżeli zaś Rosja zakończy wojnę jako mocarstwo, to i tak podyktuje własne warunki. Sikorski dodawał, że przede wszystkim trzeba reaktywować działalność polskiej ambasady, doprowadzić do zwolnienia Polaków przetrzymywanych w łagrach i kołchozach, a z obywateli polskich zdolnych do służby wojskowej utworzyć annię.

Read the rest of this entry »

Konieczność uzyskania funduszy

Konieczność uzyskania funduszy potrzebnych na prowadzenie wojny z Hiszpanią (1655-1658 w wyniku tej wojny Anglia uzyskała bogatą wyspę Jamajkę w Ameryce i Dunkierkę, ważny port leżący na przeciwległym wybrzeżu Kanału La Manche) zmusiła Cromwella do zwołania na wrzesień 1656 r. nowego parlamentu.

Posługując się prawem badania ważności wyborów do parlamentu przyznanym Radzie Stanu w „Instrumencie Rządzenia“, Cromwell usunął z niego przy pomocy Rady Stanu około stu nieprzychylnych dla siebie posłów.

Read the rest of this entry »

Kongres mógł odroczyć swe posiedzenia

Kongres mógł odroczyć swe posiedzenia, jednakże na czas nie dłuższy niż pół roku. Na okres ten wybierał Kongres Komitet Stanów (Committee of States), w którego skład wchodzić musiało po jednym przedstawicielu z każdego stanu. Uprawnienia Komitetu były ograniczone, gdyż nie mogły mu być przekazane te sprawy, do których załatwienia wymagana była w Kongresie kwalifikowana większość dziewięciu głosów.289

Read the rest of this entry »

Kongres był wreszcie ostateczną instancją

Kongres był wreszcie ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sporach między dwoma lub więcej stanami dotyczących granic, jurysdykcji lub jakiejkolwiek innej sprawy.28*’

W niektórych sprawach należących do kompetencji Kongresu (zawieranie i wypowiadanie traktatów, bicie monety, wypuszczanie pieniędzy papierowych, zaciąganie pożyczek, ustalanie wysokości kontyngentów sił zbrojnych lądowych i morskich, mianowanie naczelnego wodza)- uchwała Kongresu musiała zapaść kwalifikowaną’ większością 9 głosów, a więc przedstawicieli 9 stanów. We wszystkich innych sprawach wystarczała zwykła większość.

Read the rest of this entry »

Konfederacja stanów

Konfederacja stanów miała być „ligą przyjaźni” (league of friendship) do celów wspólnej obrony. Każdy stan zachowywał suwerenność, wolność i niezależność, własne sądownictwo i prawo, z wyjątkiem tego wszystkiego, co wyraźnie zostało przekazane „Stanom Zjednoczonym zgromadzonym w Kongresie” (The United States in Congress assembled).207

Kongres miał się składać z delegatów wybieranych corocznie w liczbie od dwóch do siedmiu przez poszczególne stany. Żaden delegat nie mógł sprawować swych funkcji więcej niż trzy razy w ciągu sześciu lat. Bez względu na liczbę wysyłanych delegatów każdy stan miał w Kongresie tylko jeden głos. •

Read the rest of this entry »

Komunistyczne Chiny

S W chwili powstania Układu Warszawskiego stalinizm w Europie Wschodniej jeszcze trwał oficjalna propaganda w Warszawie, Pradze i Budapeszcie określała NATO jako narzędzie amerykańskich militarystów i niemieckich odwetowców. Nikomu nawet się nie śniło, by państwa, które na mocy pojałtańskiego podziału świata dostały się pod kuratelę Moskwy, mogły kiedykolwiek przystąpić do NATO. Stało się to dopiero po Jesieni Ludów, która w 1989 r. doprowadziła do upadku sowieckiego imperium w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1991 r. Układ Warszawski został rozwiązany. W 1999 r., w pięćdziesiątą rocznicę powołania NATO, do sojuszu przystąpiły Polska, Czechy i Węgry.

Read the rest of this entry »

Komunistyczna lewica

S Socjaliści i komuniści. Za lewicowe uważamy te ugrupowania polityczne, które pragną wprowadzać ustawodawstwo korzystne dla uboższych warstw społecznych, za pomocą wysokich podatków odbierać część środków materialnych klasom posiadającym, by wyrów-nywać materialny poziom życia w społeczeństwie, rozwijać publiczną oświatę, służbę zdrowia i pomoc socjalną (np. zasiłki dla bezrobotnych i zapomogi dla biednych). Lewica z reguły przeciwstawia się konserwatywnym tradycjom obyczajowym i religijnym, dlatego zwykle pozostaje w konflikcie z organizacjami wyznaniowymi. W Polsce w okresie międzywojennym najważniejszą partią lewicową była Polska Partia Socjalistyczna (PPS), działająca w czasie wojny pod kryptonimem „Wolność-Równość-Niepodległość”. Polscy komuniści reprezentowali imiy typ lewicy: zwalczali socjalistów z PPS ze szczególną zaciekłością, jako ludzi, którzy pomimo swej lewicowości dalecy byli od bolszewizmu, cenili wolność i demo-krację oraz dążyli do zachowania niepodległości Polski.

Read the rest of this entry »

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]